Biljana Stanojevic , urednik, projektni menadžer i predsednik NVO „PRADOK“, Beograd

Biljana Stanojević po obrazovanju dipl. pravnik.
Od 1989. godine uključena u formiranje višepartijskog sistema u SFRJ.. U formiranju Građanskog saveza Srbije i Socijaldemokratske Unije.
U NVO sektor od prvih dana njegovog formiranja. Centar za Antiratnu akciju u kome je obavljala posao pravnog konsultanta na projektu SOS telefon za žrtve dikriminacije u Beogradu.
Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji – pravni savetnik na projektu besplatne pravne pomoći, povratak izbeglica, monitoring zatvora i ženska pitanja, invalidi…
Učesnik na desetine međunarodnih sipozijuma i konferencija, naročito stručnog tipa.
Domaće konferencije se broje na stotine.

Najznačajnije domete u oblasti Međunarodnog krivičnog suda u Hagu, učesnik konferencija u Opatiji, Banja Luci i Beogradu, ko-autor dela na temu Komandna odgovornost prema Statutu Tribunala u Hagu.
Smatra se znalcem u oblasti izbeglica i njihovog statusa. Aktivni učesnik u procesu povratka i repatrijacije izbeglica, kao i njihovo preseljenje u treće zemlje.
Istaknuti istraživač u oblasti svojinskih prava, kao i mogućnostima ispravljanja pravno neregularne prošlosti u ovoj oblasti.
U Subotici nosilac povelje koju su nacionalne manjine u Vojvodini dodelile pripadniku većinske nacije, a da je učinio nešto značajno za pitanja manjina.
Konsultant mnogim nevladinim organizacijama koje se bave ženskim pravima, pravnog statusa trafikovanih žena, pitanjima prostitucije maloletnih, pravima LGBT, pravima dece koja su doživela torturu. Član tima Jugoslovenske inicijative za borbu protiv trafikinga osnovanog 2001.godine, tada kao predstavnik HO.
Jedan od organizatora konferencije o invalidima, i učesnik u izradi modela Zakona zabrani diskriminacije osoba sa invaliditetom u sklopu stručnog tima.
Doprinos razjašnjenju pravnog statusa lica koja su nastradala tokom ratova i odgovornost države za njihovo satradanje.
Posebna sklonost ka žrtvama neravnospravnosti svake vrste, posebno prema »slabima i ugroženima«.
Učesnik u Projektu »Ravens« dokumentarnog filma o stradalom vojniku u toku NATO bombardovanja SRJ na Kosovu i Metohiji.
Aktivni učesnik u procesima protiv Flore Brovine, generala Trifunovića i grupe zarobljenika na Kosovu koji su optuženi za teška krivična dela.
Sada predsednik IO, NVO Pravno-dokumentaciona kancelarija »Pradok« u Beogradu, osnovane 2002.godine, koja je podeljena na pravni, dokumentacioni i filmski odeljak. Aktivno učešće u izradi dokumentacije o nacionalizaciji privatne imovine posle II svetskog rata, Autor brošure o stanarskim pravima u RH, akter na projektu Humanizacija ženskog zatvora u Požarevcu i biblioteke za ženski zatvor. U pripremi projekat o stradanju žena u logorima za Nemice nakon II svetskog rata.
Organizator istraživanja o seksualnom uznemiravanju i prostituciji na BU.
Istraživanje početaka rata u EX YU prikupljena video dokumentaija o slučaju Trifunović kao paradigme načuna započinjanja rata, kao suočenje sa proščošći i pomirenje sa drugima. Aktino učešće na prcesu pomenutom Generalu.
Poslednje dve godine aktivno istraživanje i video beleženje tranzicijskih tema , zdravstvo i sudstvo, poseban akcenat na zaštiti prava povratnika po Sporazumu o readmisiji, i statusu i pravima azilanata na teritoriji republike Srbije (o oba problema snimljen istraživački materijal i dostupan na DVD formatu). Organizacija video promocija materijala na RTV i RTS, izlaganje fotografija i zapisa iz istraživanja o romskoj populaciji. Nalazi nove načine prezentacije i približavanja javnosti dostignuća u oblasti ljudskih prava i njihove zaštite. aktivno učestvuje u procesima približavanja Srbije EU integracijama.
Ovo je samo izvod iz biografije duge 23 godine.
Poslednih 15 godina radi kao producent na realizaciji dokumentarnih filmova koji se bave ratom u exYU, diskriminaciji, neravnoprvnosti i posledicama tranzicije pocetkom 21. veka u Srbiji
Posebno interesovanje su odnosi malih i velikih i procesa medju njima posebno u oblasti sloboda u odlucivanju i sl.

 

Biljana Stanojević

PRADOK

Beograd

Lube Vuckovica 1

tel.381 11 2465 143

fax. 381 11 6143 457

e mail: office@pradok.org.rs